Kwaliteit

Personeelssamenstelling den Bouw 2019

Den Bouw wil de krapte op de arbeidsmarkt opvangen door de huidige medewerkers te behouden en de instroom van medewerkers te vergroten. Om medewerkers te behouden zullen, in samenspraak met de medewerkers, randvoorwaarden voor een goed werkgeverschap opgesteld worden. In deze randvoorwaarden zullen aspecten als kwaliteit van werk(omstandigheden), goede arbeidsvoorwaarden, werkdruk, erkenning/waardering, roosters en contractvormen aan bod komen.

De personeelssamenstelling van (zorg)medewerkers is gebaseerd op de kernwaarden en visie van den Bouw. De kwaliteit van de zorg en het welzijn van de cliënt staat voorop bij de samenstelling van de medewerkers en vaststellen van het opleidingsbeleid.

Scholing medewerkers
Het inspelen op bestaande en mogelijk nieuwe zorgvragen van cliënten, vraagt van medewerkers dat zij investeren in hun eigen deskundigheid. Zij hebben daarin een eigen verantwoordelijkheid, maar den Bouw zal hiervoor ook de nodige randvoorwaarden moeten creëren. Daartoe zal geïnvesteerd worden in deskundigheid van medewerkers. Trainingen zullen ingezet worden aan de hand van behoefte van cliënten en medewerkers.

Voor alle medewerkers is tijd en ruimte om te leren en te ontwikkelen via feedback, intervisie, reflectie en scholing. De leerbehoeften van de medewerkers, activiteiten voor de ontwikkeling van de medewerkers, als (wettelijke) veranderingen in de omgeving worden opgenomen in het opleidingsplan van 2019.

Personeelsformatie
Den Bouw is een platte organisatie met weinig niet-cliëntgebonden FTE en streeft naar zo veel mogelijk cliëntgebonden FTE zodat de cliënt die zorg en begeleiding kan ontvangen die in het leefplan is afgesproken.

Uitgangspunten personele invulling

  • Elke cliënt beschikt binnen 24 uur over een voorlopig leefplan en binnen 6 weken over een definitief leefplan.
  • Met elke cliënt en mantelzorger wordt eenmaal per 8 weken in een multidisciplinair teamoverleg het leefplan geëvalueerd.
  • Het leefplan wordt opgesteld door een verzorgende of verzorgende IG.
  • ’s Ochtends zien wij het opstaan als intensief zorgmoment en is er afhankelijk van de wens van de cliënt en zijn/haar mantelzorger tijd en aandacht voor persoonlijke verzorging beschikbaar; dit geldt ook voor eetmomenten en bij het naar bed gaan;
  • Er is minimaal 1 vaste medewerker op de huiskamer.
  • We beschikken over voldoende BIG geregistreerde verpleegkundigen van zowel niveau 4 als niveau 5; vanaf 2018 wordt dit extern ingekocht.
  • Voor onze intramurale cliënten is 24/7 een arts bereikbaar en oproepbaar.
  • Indien vanuit cliëntbelang nodig wordt aanvullende zorg (verpleegkundig specialist bijv.) of behandeling (specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, e.d.) ingeschakeld.


Personeelsformatie 2019
De personele begroting is gebaseerd op de begrote productie 2018 en 2019 en de ZZP mix. Hierop is een interne berekening toegepast waarbij is uitgegaan van een ziekteverzuim van 5%.