Over den Bouw

Wij zijn een Zorg-wooncentrum voor mensen in de derde levensfase wonend in Warnsveld e.o. met een zorgbehoefte. Om de cliënt optimaal te laten functioneren met al zijn of haar beperkingen bieden wij op basis van indicatie een appartement, op de cliënt toegesneden ondersteuning, aanvullende zorg en verpleging bij tekort schietende functies. Daarnaast verlenen wij hulp aan zelfstandig wonende cliënten. Uitgangspunt bij ons handelen is de zelfstandigheid en de privacy van onze cliënten. Respect voor de levensovertuiging en de autonomie van de cliënt is hier een onderdeel van.

Zorg-wooncentrum den Bouw heeft 55 verblijfsplaatsen voor intramurale zorg en 43 zorgwoningen voor extramurale zorg.


De stichting tracht haar doel te bereiken door


  • het in stand houden en exploiteren van het Zorg-wooncentrum den Bouw te Warnsveld;
  • het bevorderen van de bouw alsmede het exploiteren van eventueel meerdere zorg-wooncentra, woningen en andere woonvormen;
  • het bevorderen van een plaatselijk welzijnsvoorzieningenbeleid voor zorgvragenden met andere instellingen en organisaties op het gebied van de intra- en extramurale welzijnszorg voor zorgvragenden;
  • het scheppen van een gunstig werkklimaat voor de personen in dienst van de stichting;
  • alle andere wettige middelen, welke het doel kunnen bevorderen.


Open instelling
Den Bouw legt prioriteit bij die zorgvormen waarbij de autonomie en de zelfredzaamheid van de cliënt zo maximaal mogelijk worden ondersteund en gerespecteerd. Dat heeft gevolgen voor de inrichting van de zorg; den Bouw streeft ernaar het gehele zorgaanbod hierop te beoordelen. Een van de belangrijkste aspecten in dit verband is de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen. Omdat deze maatregelen vaak grote negatieve bijwerkingen hebben voor de cliënt en afbreuk doet aan zijn autonomie, heeft den Bouw ervoor gekozen niet te werken met gesloten afdelingen, en andere vrijheidsbeperkende maatregelen tot een minimum te beperken.

Informatie
Voor meer informatie en advies over de zorgverlening kunt u contact opnemen met Zorg-wooncentrum den Bouw via het centrale telefoonnummer: 0575 - 52 28 40 of per mail: info@denbouw.net.